Všeobecné podmínky

 

Pronajímatel předá do nájmu nájemci lešení za dohodnuté nájemné, ve kterém je zahrnuta jeho montáž, demontáž,           včetně údržby a oprav na něm, vyplývající z přirozeného opotřebení. Víceprací je každá v pořadí druhá úplná či            částečná montáž či první demontáž lešení provedená podle požadavků nájemce v době trvání smlouvy, nikoliv však                 ta, kterou se nájemní vztah ukončuje. Cena víceprací bude stanovena dohodou obou stran písemnou formou.

Nájemce odpovídá za škodu vzniklou na lešení v době trvání nájmu, která má svůj původ v jeho poškození, zničení                 nebo odcizení a to i jednotlivých prvků, vyjma běžného opotřebení. Nájemce se zavazuje, že v případě poškození, zničení nebo odcizení lešení, nebo i jednotlivých prvků uhradí vzniklou škodu, jejíž výše se určí podle ceníku společnosti RUX ČR s.r.o., nebo zaplatí náklady související s opravou poškozených prvků. Nájemce není oprávněn provádět opravy lešení či jeho prvků, ani provádět jeho demontáž. Porušení této povinnosti zakládá právo pronajímatele na odstoupení od smlouvy, nebo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 150 000 Kč

Pronajímatel předává lešení nájemci v technickém stavu zaručující bezpečnou práci na něm a za takovýto stav odpovídá po celou dobu nájmu, vyjma případů, kdy zásahy do konstrukce lešení provedené nájemcem jsou  v rozporu z obecně závaznými právními předpisy a pronajímatel tomu nemohl zabránit. Nájemce prohlašuje, že ke  dni převzetí lešení do nájmu je seznámen s jeho funkčními vlastnostmi a že případnou obsluhu bude provádět pouze osoba k tomu proškolená.

Pronajímatel se zavazuje přenechat do nájmu nájemci předmět nájmu za dohodnuté nájemné a nájemce se zavazuje předmět nájmu převzít a užívat jej v souladu s účelem ke kterému je předmět nájmu určen a ke dni skončení doby nájmu umožnit nebo zajistit pronajímateli vstup na pozemek,  na kterém je předmět nájmu umístěn, za účelem jeho demontáže a odvozu z místa nájmu. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu jinému ani není oprávněn, aby předmět nájmu byl zahrnut do jeho plnění v jakémkoliv závazkovém vztahu uzavřeným s jiným Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu po celou dobu trvání nájmu užívat v místě uvedeném ve smlouvě na 1 straně.

 Nájemce zaplatí při uzavření, nejpozději do zahájení montáže fakturu ve výši  měsíčního nájmu. Odmítnutí této povinnosti zakládá nárok pronajímatele odstoupit od smlouvy.

Faktura za  montáž, demontáž a dopravu lešení  má splatnost 7 dní a bude vystavena po předání lešení k užívání. Faktura za každý následující měsíc nájmu, vystavená k prvnímu dni tohoto měsíce má splatnost  7 dnů. Nezaplatí-li nájemce cenu nájmu v termínu její splatnosti, je zavázán a povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně za každý den prodlení.

Neplacení nájemného, dopravy, montáže a demontáže zakládá právo pronajímatele odstoupit od smlouvy. Pro případy odstoupení od smlouvy se zavazuje nájemce k okamžitému vrácení lešení. Nesplnění této povinnosti  zakládá nárok pronajímatele lešení odebrat nebo i zastavit provoz na něm.

Pronajímatel se dohodl s nájemcem, že nájemce v předstihu min. 7 dní oznámí pronajímateli prodloužení nájemní smlouvy za smluvních podmínek v rozsahu počtu dní a dle počtu těchto dní nad smluvní dobu bude stanovena cena za prodloužení nájemní smlouvy.

Vyskytne-li se na lešení závada, vyrozumí nájemce bez zbytečného odkladu pronajímatele, který zajistí její odstranění nejpozději do 48 hod od doručení vyrozumění o vadě.

Nájemce je povinen provádět denní prohlídky lešení. Revizní prohlídky bude provádět pronajímatel.

Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu, že byl seznámen s výše uvedenými podmínkami nájmu a povinnostmi s tím souvisejících. Podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že převzal lešení v dohodnutém rozsahu do užívání  v dohodnutém místě a bez viditelného poškození a v provozu schopném stavu.

Úklid znečištěného lešení, který je důležitý  z důvodu nadměrného zatěžování konstrukce, zajišťuje po dobu nájmu     nájemce. Ke dni ukončení nájmu se zavazuje nájemce lešení řádně očistit. Nesplní-li tuto povinnost provede očištění pronajímatel, s tím že bude za provedené práce nájemci účtovat:

-         znečištěné lešení 3kč/m2

-         silně znečištěné lešení 10kč/m2

                                                                                                                                                                 podmínky.pdf 

 

                                                                                                            OBJEDNÁVKA VZOR.doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode